خدمات

شستشوی فرش های ماشینی و دستباف

میکروب زدایی فرش های ماشینی و دستباف (انحصاری دارای ثبت اختراع شماره 86830)

دارکشی فرش ها دستباف

رنگبرداری فرش های دستباف

ریشه کشی انواع فرش های دستباف و ماشینی

شیرازه فرش دستباف و زیکزاک فرش های ماشینی

رفع پوسیدگی انواع فرش های دستباف و ماشینی

رفع پارگی انواع فرش های دستباف و ماشینی

رفع سوختگی انواع فرش های دستباف و ماشینی

رفع بیدخوردگی و لارخوردگی انواع فرش های دستباف

سفید شویی فرش های دستباف

صادرات شویی فرش های دستباف

کهنه شویی فرش های دستباف

براق شویی فرش های دستباف

طلا شویی فرش های دستباف

پرداخت و عملیاف فرش های دستباف

و...