استخدام راننده

استخدام راننده

جهت تکمیل رانندگان خود به تعداد راننده دارای پایه دو رانندگی با نیسان وانت نیاز منیدم

شرایط استخدام

✅ دارای روحیه کار گروهی

✅ مدرک تحصیلی سیکل به بالا

✅ یک فقره یک صیادی یا یک فقره سفته به ارزش 8 میلیارد ریال بابت خودروی تحویلی و فرش های

✅ حقوق ماهانه 7/5 میلیون تومان