رفوگری

✔️ سوختگی

سوختگی سطحی مانند جای قابلمه یا اوتو با پرداخت سطح - سوختگی عمیق مانند سوختگی زغال و یا سیگار

 

✔️ پوسیدگی

رفع پوسیدگی فرش های دستباف و ماشینی برای فرش های که در مقابل رطوب بوده اند و پوسیدگی پیدا کرده اند

 

✔️ پارگی

پاره شدن فرش های دستباف و ماشینی

 

✔️ بیدخوردگی

خورده شدن پشت فرش توسط حشرات

 

✔️ لارخوردگی و بیده

خورده شدن سطح فرش توسط حشرات

 

✔️ چرم دوزی

چرم دوزی فرش برای صاف شدن لبه های فرش ویا حرکت نکرده فرش بر روی زمین

 

✔️ ریشه کشی

ریشه کشی فرش های ماشینی و دستباف 

 

✔️ دو گره یا تقویت ریشه

تقویت ریشه برای با دوام تر کردن ریشه فرش های دستباف

 

✔️ سر نخ

فرش ها بسته به کیفیت بافت فرش بالا امدن سر نخ چله های فرش بعد از شستشو فرش که آن را سرنخ مینامند آن را حذف کی کنند.