شرایط دریافت عاملیت خدمات

دارنده کارگاه قالیشویی با ظرفیت 1000 متر فرش در روز

یک فقره چک یا سفته به مبلغ ده میلیارد تومان بابت ضمانت تعهدات سلامت کالا ها

سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کننده نماینده

حداقل یک وانت بار یا نیسان جهت جمع آوری سفارشات

هزینه ها

هزینه های تبلیغات به صورت جمعیت هر شهر محاسبه می شود

مثال : اگر 500 میلیون تومان هزینه تبلیغات شود و در استان های مانند تهران ، اصفهان ، فارس، گیلان و مازندران برای سال اول نماینده اعطا شود محاسبات به صورت زیر می باشد

جمعیت استان تهران 13,267,637 نفر

 جمعیت استان اصفهان 5,120,850 نفر

جمعیت استان فارس  4,851,274 نفر

جمعیت استان مازندران 3,283,582 نفر

جمعیت استان گیلان 2,530,696 نفر

جمعیت کل 29,054,039 نفر

مبلغ استان تهران 228,326,894 تومان

مبلغ استان اصفهان 88,126,301 تومان

مبلغ استان فارس 83,487,084 تومان

مبلغ استان مازندران 56,508,184 تومان

مبلغ استان گیلان 43,551,535 نفر