Original Image قبل
Modified Image بعد


زرد شدن فرش دستباف سفید

علت زرد شدن پشم فرش دستباف سفید بعد از شستشو توسط قالیشویی ها؟

 پشم طبیعی سفید رنگ به تعداد محدودی وجود دارد و این مسله باعث میشود که نیاز بافندگان و مشتریان را جواب گو نباشد. و به همین دلیل  رنگرزها مجبور به سفید کردن پشم کرم میشود که این رنگ بعلت ضعیف بودن رنگ در اولین شستشو باعث برگشت رنگ طبیعی خود (کرم رنگ ) میشود و قالیشویی ها مقصر در برابر این عمل نیستند.

این مورد بیشتر در فرش های اردکان و کاشان دیده میشود

آیا میشود فرش زرد شده را سفید کرد؟

 سفید شویی فرش این کار را انجام دهند البته به صورت موقت هست